Veelgestelde vragen over hypnotherapie

  • Mental Balance FAQ
FAQ Mental Balance

Vragen en antwoorden over hypnotherapie, EMDR, PDS-therapie, afvallen, relatietherapie en relatiebemiddeling.

Dr. Fons de Vries
Registertherapeut RBZ©
Relatietherapeut


Wat is hypnose eigenlijk?

In essentie is therapeutische hypnose een vorm van psychotherapie, waarbij de therapeut de cliënt technieken aanreikt om in een staat van veranderd bewustzijn (trance) te komen, waarbij u in contact kunt komen met onbewuste gevoelens en overtuigingen. Hierdoor kunnen nieuwe inzichten worden verkregen, die u op eigen wijze zult toepassen in het dagelijks leven en waardoor gewenste doelen beter kunnen worden verwezenlijkt.

Waar staat de afkorting EMDR voor?

EMDR staat voor: Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Wat is relatietherapie?

Relatietherapie is een verzameling van psychotherapeutische methodieken, die tot doel heeft partners meer inzicht te geven in hun relatie. De hoofddoelstelling van relatietherapie is allereerst het onderkennen van de communicatieve problemen binnen de relatie en vervolgens het aanleren van vaardigheden deze te overwinnen. Belangrijk bij relatietherapie is de dynamiek terug te brengen in de relatie; dit vindt meestal plaats met beide partners, maar het kan eventueel ook op individuele basis.

Is hypnotherapie hetzelfde als hypnose?

Hypnotherapie is een vorm van therapie voor de behandeling van klachten van psychische of psychosomatische aard, waarbij gebruik wordt gemaakt van hypnose. Hypnose of trance is een toestand waarin u zich richt op uw innerlijke werkelijkheid (onbewuste) en u zich losmaakt van de uitwendige omgeving. In hypnotherapie is hypnose nooit een doel op zich, maar een bewustzijnstoestand om contact te maken met onbewuste gevoelens en overtuigingen . Hierdoor verkrijgt u nieuwe inzichten waardoor klachten verminderen of verdwijnen en u doelen in uw leven beter kunt verwezenlijken.

Welke vormen van relatietherapie bestaan er?

Enkele veel gebruikte vormen van relatietherapie zijn:
oplossingsgerichte relatietherapie, gedragstherapeutische relatietherapie,  psychoanalytische relatietherapie en  Emotionally Focused Therapy (EFT). Mental Balance Relatietherapie stelt nooit methodieken centraal, maar altijd de hulpvragen en achtergronden van de partners.

Is trance hetzelfde als hypnose?

Als u even dagdroomt, geconcentreerd een boek leest of opgaat in de verhaallijn van een film dan bent u in een zekere mate van trance. Bij hypnotherapie bestaat er een scala aan technieken om u in een lichte of diepere trance te brengen. Trance is een toestand van diepe ontspanning  en veranderd bewustzijn waarin contact met het onbewuste kan worden gemaakt. Therapeutische trance kunt u ook hypnose noemen.

Wat is oplossingsgerichte relatietherapie?

Oplossingsgerichte relatietherapie richt zich vooral op de oplossing van relatieproblemen en niet op het ontstaan ervan. Gekeken wordt naar momenten dat het wél goed ging en hoe deze aanpak ook in andere situaties is te implementeren. Het is een vorm van positieve psychologie, waarbij geanalyseerd wordt wat juist wel of niet gedaan wordt in succesvolle situaties in de relatie. Oplossingsgerichte relatietherapie is vooral toepasbaar bij lichtere relatieproblemen en kan gezien worden als relatieonderhoud of preventie om erger te voorkomen.

Is hypnotherapie wetenschappelijk bewezen?

Het effect van hypnotherapie is deels wetenschappelijk bewezen en voor een deel (nog) niet. Hierin verschilt deze therapie niet met de geneeskunde en farmacie, waarin eveneens een deel wel en deel niet absoluut is bewezen. Wel vindt er de laatste jaren een inhaalslag plaats, waarbij MRI-scans en lange-termijn klinische studies naar hypnotherapie, onomstotelijk positieve resultaten laten zien. In Nederland lopen op dit moment bijvoorbeeld op het AMC te Amsterdam en het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein lange-termijn klinische studies naar het effect van hypnotherapie op Prikkelbare Darm Syndroom (PDS). De korte- en lange-termijn effecten van hypnotherapie blijken beduidend positiever te zijn dan met de conventionele behandeling.

Wat is gedragstherapeutische relatietherapie?

Gedragstherapeutische relatietherapie gaat in op het gedrag tussen beide partners. De gedragsinteractie tussen beide partners wordt met cognitieve gedragstherapie in kaart gebracht. Door realistischere gedachten over elkaar ontstaan adequater gedrag en emoties in de relatie. Huiswerkopdrachten worden vaak meegegeven om mee te experimenteren.

Is hypnotherapie een alternatieve geneeswijze?

Als onder alternatief wordt verstaan dat er geen wetenschappelijke basis voor bestaat, dan is hypnotherapie grotendeels niet-alternatief. Overigens kan iets dat onbewezen is best effectief zijn, al is toetsing van de effectiviteit altijd gewenst. Wat vandaag nog alternatief is kan morgen regulier zijn. Een groot deel (ca. 50%) van de reguliere geneeskunde is nog altijd onbewezen en dus eigenlijk niet regulier te noemen. Sommigen noemen hypnotherapie een complementaire therapie, die aansluit bij reguliere psychologie, psychiatrie en geneeskunde.

Wat is gedragstherapeutische relatietherapie?

Gedragstherapeutische relatietherapie gaat in op het gedrag tussen beide partners. De gedragsinteractie tussen beide partners wordt met cognitieve gedragstherapie in kaart gebracht. Door realistischere gedachten over elkaar ontstaan adequater gedrag en emoties in de relatie. Huiswerkopdrachten worden vaak meegegeven om mee te experimenteren.

Is hypnotherapie altijd bruikbaar bij klachten met een psychische oorzaak?

Hypnotherapie is een behandelmethode die breed toepasbaar is bij klachten van psychische en psychosomatische aard. Zoals bij iedere therapie zijn er ook grenzen aan de toepasbaarheid. Sommige zeer ernstige psychiatrische ziektebeelden zijn een contra-indicatie om met hypnose te werken.

Wat is psychoanalytische of psychodynamische relatietherapie?

In de psychoanalytische of psychodynamische relatietherapie ligt de focus op onverwerkte emotionele conflicten uit het verleden, die hun weerslag vinden in de partnerrelatie. Vaak zetelen deze conflicten in de kindertijd, al is dit niet per se noodzakelijk. Het doel van deze relatietherapie is het bewust worden van innerlijke verborgen gevoelens en gedachten, waardoor beide partners inzicht krijgt in de oorzaak van hun relatieproblemen.

Is hypnotherapie ook bruikbaar bij lichamelijke klachten?

Bij lichamelijke klachten neemt u in alle gevallen in eerste instantie contact op met uw (huis)arts. Als blijkt dat de lichamelijke klachten geheel of gedeeltelijk een psychische oorzaak hebben dan kan hypnotherapie zinvol zijn. Het tegenwoordig veel gehoorde ‘het zit tussen de oren’ betekent niet dat het dan aanstellerij is. We leven in een stressvolle maatschappij waarbij heel veel reële fysieke klachten een psychosociale oorzaak hebben. U bent geen slappeling als u daarbij hulp zoekt; het getuigt juist van moed en inzicht als u wilt werken aan u zelf.

Wat is Emotionally Focused Therapy (EFT)?

EFT (Emotionally Focused Therapy) is een vorm van relatietherapie, ontwikkeld door de Canadese psychologe  Sue Johnson. De therapie is erop gericht de verbinding in de partnerrelatie te herstellen of te verbeteren. De basis van EFT is de hechtingstheorie van  John Bowlby. Bijna iedereen functioneert beter in verbinding met een geliefde die emotioneel open en nabij is. In EFT worden wederzijdse emoties gebruikt als ingang om elkaar beter te begrijpen. EFT is vaak een bruikbare aanpak bij relatieproblemen, maar zeker niet de enige zinvolle vorm van relatietherapie. Als integratief therapeut stel ik nooit de therapievorm centraal, maar altijd de mens zelf.
(Verwarrend is dat de afkorting EFT ook gebruikt wordt voor Emotional Freedom Techniques. Dit is een vorm van emotionele acupressuur en heeft niets met relatietherapie van doen.)

Wat is directe hypnose?

Directe hypnose (klassieke hypnose) is een vorm van hypnose met een vrij autoritair karakter. Het is een hypnose methodiek, meestal uitgeoefend door een ongekwalificeerde hypnotiseur, gericht op symptomen en niet op oorzaken. Soms werkt het (veel minder dan hypnotiseurs willen doen geloven), maar het effect is bijna altijd kortstondig; waarbij symptoomverschuiving optreedt. Directe hypnose kan in enkele gevallen zinvol zijn (bv. bij PDS) als het gebruikt wordt in combinatie met indirecte hypnotherapie (moderne hypnotherapie) en andere vormen van psychotherapie.
Directe hypnose is een methodiek, die snel is te leren, maar geen volwaardige therapie.
Directe hypnose alleen wordt niet door zorgverzeraars vergoed als het om hypnotiseurs gaat, die zich therapeut noemen.

Wanneer wordt relatietherapie gecombineerd met individuele therapie?

Hoe beter de relatie met jezelf is, des te beter de relatie met iemand anders kan zijn. Als de relatie met jezelf is verstoord, dan kan dit zijn weerslag hebben op de partnerrelatie. Het oplossen van je eigen psychische problemen kan dan bijdragen aan het optimaliseren van je partnerrelatie. Mijn ervaring als relatietherapeut leert, dat gezamenlijke relatietherapie gecombineerd met individuele therapie voor één of beide partners, vaak zeer zinvol is.  

Wat is indirecte hypnose?

Indirecte hypnose (moderne hypnotherapie) is een vorm van hypnose waarbij geen controle verlies plaatsvindt. Indirecte hypnose is gericht op oorzaken en niet op symptomen zoals bij directe hypnose. Het is een veilige therapievorm die veel psychotherapeutische kennis van de therapeut vereist. Dit in tegenstelling tot klassieke hypnose, waarbij het meestal draait om hypnose trucjes / snelle inducties. Indirecte hypnose vraagt ook een actievere houding van de cliënt dan bij klassieke hypnose. Met índirect wordt bedoeld dat om 'weerstanden' wordt heengegaan gericht op oorzaken. Soms is indirecte hypnose zinvol met aanvullend enige  klassieke hypnotherapie, EMDR en cognitieve gedragstherapie. 
Indirecte hypnose uitgevoerd door een gekwalificeerde therapeut, wordt door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed.

Is relatietherapie zonder mijn partner ook mogelijk?

In principe is relatietherapie een vorm van systeemtherapie voor beide partners tezamen. Als slechts één van beide partners de noodzaak van relatietherapie inziet en de energie opbrengt om te werken aan relatieverbetering, dan kan individuele relatietherapie een nuttige eerste stap zijn. Vaak werkt dit positief door in de relatie, waardoor de andere partner alsnog besluit om aan te sluiten in de therapie.

Is doorverwijzing door de huisarts noodzakelijk?

Doorverwijzing door huisartsen naar erkende hypnotherapeuten vindt geregeld plaats, maar is niet noodzakelijk. Bij lichamelijke klachten zonder aanwijsbare psychologische klachten dient u altijd eerst uw huisarts te raadplegen.

Is relatietherapie altijd gericht op relatieherstel?

In principe is relatietherapie gericht op relatieherstel. Mijn ervaring is dat dit ook veelal lukt; soms tegen de verwachtingen van de partners in.
De eindconclusie van relatietherapie kan echter ook zijn dat de relatie niet meer te helen is. Dat is een pijnlijke conclusie, maar met een doodlopend pad ben je op de lange termijn slechter af dan met twee gescheiden wegen die tot iets nieuws en beters leiden. 

Hoeveel sessies heb ik nodig en hoe vaak?

Het aantal sessies is sterk afhankelijk van de aard van de klacht en de duur dat men van deze klacht reeds heeft. Tijdens de intake kan een inschatting worden gemaakt over de behandelduur. Voor hypnotherapiesessies wordt meestal een interval van 2 weken aangehouden, omdat de praktijk leert dat hypnotherapie langzaam maar gestaag doorwerkt.

Hoe werkt scheidingsverwerking?

Een scheiding is in alle gevallen een ingrijpend rouwproces, zelfs als men uit een zeer slechte relatie komt. Scheidingsverwerking is een vorm van individuele therapie om de emotionele schade te beperken en de mentale balans te herstellen. Niet de tijd heelt hierbij de wonden, maar de uiting en verwerking van het scheidingsverdriet in de tijd. Therapeutische scheidingsverwerking kan gestagneerd scheidingsverdriet voorkomen.

Word ik bij de eerste sessie al onder hypnose gebracht?

De eerste sessie is altijd een intake gesprek waarin de hulpvraag in kaart wordt gebracht en waarbij in onderling overleg een behandelplan wordt vastgesteld om de gewenste doelen te bereiken. In latere sessies (kan) hypnotherapie  en psychosociale therapie worden ingezet. Meestal gaat het om een combinatie. De ervaring leert dat de meeste mensen steeds gemakkelijker in trance kunnen komen als ze een paar keer onder hypnose zijn gebracht. Als u geheel onbekend bent met hypnose kan ik beginnen een ontspanningsoefening gecombineerd met lichte trance om u voorzichtig kennis te laten maken met hypnose. Dit is voor bijna iedereen een aangename ervaring.

Zijn kinderen altijd de dupe van een scheiding?

Als er bij een scheiding kinderen betrokken zijn, dan vormen zij altijd de meest kwetsbare partij. Voor kinderen heeft herstel van een relatie meestal de voorkeur boven scheiding. Soms is herstel echter niet mogelijk en zijn kinderen beter af met gescheiden ouders, dan met ouders die continu conflicten hebben. Een vechtscheiding dient te allen tijde te worden voorkomen. De kinderen moeten duidelijk meekrijgen - op een niveau dat bij hun leeftijd past - dat papa en mama: gescheiden gaan wonen, van ze blijven houden, voor ze blijven zorgen en bovenal dat het niet hun schuld is dat de ouders uit elkaar gaan. Therapeutische begeleiding hierin is veelal geen overbodige luxe.

Gebruikt een hypnotherapeut alleen hypnose tijdens de therapie?

Als therapeut gebruik ik naast hypnotherapie ook andere psychotherapeutische technieken, zoals bijvoorbeeld: cognitieve gedragstherapie, Rationeel Emotieve Therapie (RET), relatietherapie etc. De keuze en combinaties zijn afhankelijk van de hulpvraag en de achtergrond en voorkeur van de cliënt. Niet de methode maar de cliënt en hulpvraag staan centraal.

Hoe los ik partnerkeuzeproblemen op?

Bij een partnerkeuzeprobleem bent u geblokkeerd bij het vinden van een passende partner, het contact leggen met potentiële partners of het opbouwen van een partnerrelatie. Ook is het mogelijk dat u altijd op ‘foute’ mannen of vrouwen valt. Cognitieve gedragstherapie kan aan de oppervlakte liggende problemen hierbij oplossen. Dieper liggende oorzaken, vaak in het onbewuste zetelend, kunnen succesvol met integratieve psychotherapie en hypnotherapie worden opgelost. Deze vormen van relatiebemiddeling helpen u bij het vinden van een passende partner.

Kan iedereen onder hypnose worden gebracht?

Uit onderzoek blijkt dat circa 95% van alle mensen in een hypnotische toestand is te brengen. Veel mensen die zich afvragen of zij onder hypnose kunnen worden gebracht zijn goed hypnotiseerbaar. Bij therapeutische hypnose wordt uiteraard altijd uitgegaan van de bereidbaarheid en toestemming van de cliënt.

Verlies ik tijdens hypnose niet de controle over mijzelf?

U raakt nooit de controle over uzelf kwijt als therapeutische hypnose op een verantwoorde wijze wordt toegepast, zoals in mijn praktijk, conform de richtlijnen van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH). De ervaring leert dat het onbewuste pas informatie aan het bewuste doorgeeft als de tijd er rijp voor is en de omstandigheden veilig zijn. Die veiligheid wordt gegarandeerd in de therapeutische relatie. Eigenlijk kunnen we zelfs zeggen dat hypnotherapie de controle over uw (on)bewuste leert versterken, waardoor ongewenst gedrag in meer gewenst gedrag  wordt getransformeerd.

Kan een hypnotherapeut niet zijn wil aan mij opleggen tijdens de therapie?

Zoals iedere erkende hypnotherapeut zal ik nooit trachten mijn wil op te leggen aan een cliënt. De therapeutische handelswijze is in overeenstemming met de ethische gedragsregels en beroepscode van de NBVH.

Kom ik altijd uit een hypnose?

Iedere hypnotherapeut beschikt over technieken om zowel hypnose te introduceren (inductie) als te beëindigen (deductie). Zelfs als deductie niet zou worden toegepast zult u uiteindelijk uit de hypnose geraken. U kunt het vergelijken met slapen. Ook zonder wekker zult u ontwaken; alleen duurt het mogelijk langer.

Wordt hypnotherapie vergoed?

Als erkend hypnotherapeut vergoeden de meeste zorgverzekeringsmaatschappijen mijn therapie. De hoogte van de vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en polis. Als u hierover informatie wilt kunt u het beste uw zorgverzekeraar benaderen of uw polis raadplegen.
Alleen therapeuten op minimaal HBO+ niveau worden door zorgverzekeraars nog vergoed. 

Is er een beroepsgeheim voor hypnotherapeuten?

Alles wat u met mij bespreekt dan wel  uit tijdens een hypnosesessie is strikt vertrouwelijk en valt onder mijn beroepsgeheim conform de beroepscode van de NBVH en SRBAG.

Wat is de NBVH?

De NBVH is de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten. NBVH-erkende hypnotherapeuten hebben een licentie als Registertherapeut (mijn licentie: registratienr. 13042). Om hun licentie te behouden dienen NBVH-erkende therapeuten jaarlijks te voldoen aan strenge bijscholingseisen. In tegenstelling tot hypnotiseurs en niet-erkende hypnotherapeuten, hebben Registertherapeuten een psychotherapeutische scholing. Als hypnotherapie vakkundig wordt toegepast, is hypnose geen doel op zich, maar een middel om tot effectieve psychotherapie te komen.

Uw vraag staat er niet bij?

Als uw vraag er niet bijstaat neem dan gerust contact op. Ik heb niet altijd op iedere vraag direct een antwoord, maar domme of rare vragen ken ik niet. U kunt altijd vertrouwen op een discrete benadering en mijn beroepsgeheim.