Vragen over hypnotherapie

 • FAQ over hypnotherapie
 • FAQ over hypnotherapie
 • FAQ over hypnotherapie
 • FAQ over hypnotherapie
 • FAQ over hypnotherapie
FAQ hypnotherapie

Vragen en antwoorden over hypnotherapie:


Dr. Fons de Vries
Hypnotherapeut (NBVH)
Registertherapeut BCZ®
Relatietherapeut
PDS-therapeut (Nederlandse Academie voor Psychotherapie)
EMDR-therapeut: lid EMDR-i Netwerk Nederland (ENN)
Polyvagaaltherapie
AVAR-Keurmerk

Boeken over hypnotherapie en hypnose...Wat is hypnose eigenlijk?

In essentie is therapeutische hypnose een vorm van psychotherapie, waarbij de therapeut de cliënt technieken aanreikt om in een staat van veranderd bewustzijn (trance) te komen, waarbij u in contact kunt komen met onbewuste gevoelens en overtuigingen. Hierdoor kunnen nieuwe inzichten worden verkregen, die u op eigen wijze zult toepassen in het dagelijks leven en waardoor gewenste doelen beter kunnen worden verwezenlijkt.

Is hypnotherapie hetzelfde als hypnose?

Hypnotherapie is een vorm van therapie voor de behandeling van klachten van psychische of psychosomatische aard, waarbij gebruik wordt gemaakt van hypnose. Hypnose of trance is een toestand waarin u zich richt op uw innerlijke werkelijkheid (onbewuste) en u zich losmaakt van de uitwendige omgeving. In hypnotherapie is hypnose nooit een doel op zich, maar een bewustzijnstoestand om contact te maken met onbewuste gevoelens en overtuigingen . Hierdoor verkrijgt u nieuwe inzichten waardoor klachten verminderen of verdwijnen en u doelen in uw leven beter kunt verwezenlijken.

Is trance hetzelfde als hypnose?

Als u even dagdroomt, geconcentreerd een boek leest of opgaat in de verhaallijn van een film dan bent u in een zekere mate van trance. Bij hypnotherapie bestaat er een scala aan technieken om u in een lichte of diepere trance te brengen. Trance is een toestand van diepe ontspanning  en veranderd bewustzijn waarin contact met het onbewuste kan worden gemaakt. Therapeutische trance kunt u ook hypnose noemen.

Is hypnotherapie wetenschappelijk bewezen?

Het effect van hypnotherapie is deels wetenschappelijk bewezen en voor een deel (nog) niet. Hierin verschilt deze therapie niet met de geneeskunde en farmacie, waarin eveneens een deel wel en deel niet absoluut is bewezen. Wel vindt er de laatste jaren een inhaalslag plaats, waarbij MRI-scans en lange-termijn klinische studies naar hypnotherapie, onomstotelijk positieve resultaten laten zien. In Nederland lopen op dit moment bijvoorbeeld op het AMC te Amsterdam en het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein lange-termijn klinische studies naar het effect van hypnotherapie op Prikkelbare Darm Syndroom (PDS). De korte- en lange-termijn effecten van hypnotherapie blijken beduidend positiever te zijn dan met de conventionele behandeling.

Is hypnotherapie een alternatieve geneeswijze?

Als onder alternatief wordt verstaan dat er geen wetenschappelijke basis voor bestaat, dan is hypnotherapie grotendeels niet-alternatief. Overigens kan iets dat onbewezen is best effectief zijn, al is toetsing van de effectiviteit altijd gewenst. Wat vandaag nog alternatief is kan morgen regulier zijn. Een groot deel (ca. 50%) van de reguliere geneeskunde is nog altijd onbewezen en dus eigenlijk niet regulier te noemen. Sommigen noemen hypnotherapie een complementaire therapie, die aansluit bij reguliere psychologie, psychiatrie en geneeskunde.

Is hypnotherapie altijd bruikbaar bij klachten met een psychische oorzaak?

Hypnotherapie is een behandelmethode die breed toepasbaar is bij klachten van psychische en psychosomatische aard. Zoals bij iedere therapie zijn er ook grenzen aan de toepasbaarheid. Sommige zeer ernstige psychiatrische ziektebeelden zijn een contra-indicatie om met hypnose te werken.

Is hypnotherapie ook bruikbaar bij lichamelijke klachten?

Bij lichamelijke klachten neemt u in alle gevallen in eerste instantie contact op met uw (huis)arts. Als blijkt dat de lichamelijke klachten geheel of gedeeltelijk een psychische oorzaak hebben dan kan hypnotherapie zinvol zijn. Het tegenwoordig veel gehoorde ‘het zit tussen de oren’ betekent niet dat het dan aanstellerij is. We leven in een stressvolle maatschappij waarbij heel veel reële fysieke klachten een psychosociale oorzaak hebben. U bent geen slappeling als u daarbij hulp zoekt; het getuigt juist van moed en inzicht als u wilt werken aan u zelf.

Wat is directe hypnose?

Directe hypnose (klassieke hypnose) is een vorm van hypnose met een vrij autoritair karakter. Het is een hypnose methodiek, meestal uitgeoefend door een ongekwalificeerde hypnotiseur, gericht op symptomen en niet op oorzaken. Soms werkt het (veel minder dan hypnotiseurs willen doen geloven), maar het effect is bijna altijd kortstondig; waarbij symptoomverschuiving optreedt. Directe hypnose kan in enkele gevallen zinvol zijn (bv. bij PDS) als het gebruikt wordt in combinatie met indirecte hypnotherapie (moderne hypnotherapie) en andere vormen van psychotherapie.
Directe hypnose is een methodiek, die snel is te leren, maar geen volwaardige therapie.
Directe hypnose alleen wordt niet door zorgverzeraars vergoed als het om hypnotiseurs gaat, die zich therapeut noemen.

Wat is indirecte hypnose?

Indirecte hypnose (moderne hypnotherapie) is een vorm van hypnose waarbij geen controle verlies plaatsvindt. Indirecte hypnose is gericht op oorzaken en niet op symptomen zoals bij directe hypnose. Het is een veilige therapievorm die veel psychotherapeutische kennis van de therapeut vereist. Dit in tegenstelling tot klassieke hypnose, waarbij het meestal draait om hypnose trucjes / snelle inducties. Indirecte hypnose vraagt ook een actievere houding van de cliënt dan bij klassieke hypnose. Met índirect wordt bedoeld dat om 'weerstanden' wordt heengegaan gericht op oorzaken. Soms is indirecte hypnose zinvol met aanvullend enige  klassieke hypnotherapie, EMDR en cognitieve gedragstherapie. 
Indirecte hypnose uitgevoerd door een gekwalificeerde therapeut, wordt door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed.

Is doorverwijzing door de huisarts noodzakelijk?

Doorverwijzing door huisartsen naar erkende hypnotherapeuten vindt geregeld plaats, maar is niet noodzakelijk. Bij lichamelijke klachten zonder aanwijsbare psychologische klachten dient u altijd eerst uw huisarts te raadplegen.

Hoeveel sessies heb ik nodig en hoe vaak?

Het aantal sessies is sterk afhankelijk van de aard van de klacht en de duur dat men van deze klacht reeds heeft. Tijdens de intake kan een inschatting worden gemaakt over de behandelduur. Voor hypnotherapiesessies wordt meestal een interval van 2 weken aangehouden, omdat de praktijk leert dat hypnotherapie langzaam maar gestaag doorwerkt.

Word ik bij de eerste sessie al onder hypnose gebracht?

De eerste sessie is altijd een intake gesprek waarin de hulpvraag in kaart wordt gebracht en waarbij in onderling overleg een behandelplan wordt vastgesteld om de gewenste doelen te bereiken. In latere sessies (kan) hypnotherapie  en psychosociale therapie worden ingezet. Meestal gaat het om een combinatie. De ervaring leert dat de meeste mensen steeds gemakkelijker in trance kunnen komen als ze een paar keer onder hypnose zijn gebracht. Als u geheel onbekend bent met hypnose kan ik beginnen een ontspanningsoefening gecombineerd met lichte trance om u voorzichtig kennis te laten maken met hypnose. Dit is voor bijna iedereen een aangename ervaring.

Gebruikt een hypnotherapeut alleen hypnose tijdens de therapie?

Als therapeut gebruik ik naast hypnotherapie ook andere psychotherapeutische technieken, zoals bijvoorbeeld: cognitieve gedragstherapie, Rationeel Emotieve Therapie (RET), EMDR, polyvagaaltherapie, relatietherapie etc. De keuze en combinaties zijn afhankelijk van de hulpvraag en de achtergrond en voorkeur van de cliënt. Niet de methode maar de cliënt en hulpvraag staan centraal.

Kan iedereen onder hypnose worden gebracht?

Uit onderzoek blijkt dat circa 95% van alle mensen in een hypnotische toestand is te brengen. Veel mensen die zich afvragen of zij onder hypnose kunnen worden gebracht zijn goed hypnotiseerbaar. Bij therapeutische hypnose wordt uiteraard altijd uitgegaan van de bereidbaarheid en toestemming van de cliënt.

Verlies ik tijdens hypnose niet de controle over mijzelf?

U raakt nooit de controle over uzelf kwijt als therapeutische hypnose op een verantwoorde wijze wordt toegepast, zoals in mijn praktijk, conform de richtlijnen van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH). De ervaring leert dat het onbewuste pas informatie aan het bewuste doorgeeft als de tijd er rijp voor is en de omstandigheden veilig zijn. Die veiligheid wordt gegarandeerd in de therapeutische relatie. Eigenlijk kunnen we zelfs zeggen dat hypnotherapie de controle over uw (on)bewuste leert versterken, waardoor ongewenst gedrag in meer gewenst gedrag  wordt getransformeerd.

Kan een hypnotherapeut niet zijn wil aan mij opleggen tijdens de therapie?

Zoals iedere erkende hypnotherapeut zal ik nooit trachten mijn wil op te leggen aan een cliënt. De therapeutische handelswijze is in overeenstemming met de ethische gedragsregels en beroepscode van de NBVH.

Kom ik altijd uit een hypnose?

Iedere hypnotherapeut beschikt over technieken om zowel hypnose te introduceren (inductie) als te beëindigen (deductie). Zelfs als deductie niet zou worden toegepast zult u uiteindelijk uit de hypnose geraken. U kunt het vergelijken met slapen. Ook zonder wekker zult u ontwaken; alleen duurt het mogelijk langer.

Wordt hypnotherapie vergoed?

Als erkend hypnotherapeut vergoeden de meeste zorgverzekeringsmaatschappijen mijn therapie. De hoogte van de vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en polis. Als u hierover informatie wilt kunt u het beste uw zorgverzekeraar benaderen of uw polis raadplegen. Alleen uw zorgverzekeraar kan uitsluitsel geven over vergoedingen.
Alleen therapeuten op minimaal HBO+ niveau worden door zorgverzekeraars nog vergoed. 

Wanneer online therapie?

Online therapie is mogelijk vanuit je eigen huis. Een goede internetverbinding en een webcam zijn hierbij noodzakelijk.  Er bestaan verschillende vormen van online therapie: online hypnotherapie, online relatietherapie, online PDS-therapie en online EMDR-therapie. Het blijft een kwestie van smaak of u voor online of live therapie kiest. Meer hierover lezen…

Is er een beroepsgeheim voor hypnotherapeuten?

Alles wat u met mij bespreekt dan wel  uit tijdens een hypnosesessie is strikt vertrouwelijk en valt onder mijn beroepsgeheim conform de beroepscode van de NBVH en RBCZ.

Wat is de NBVH?

De NBVH is de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten. NBVH-erkende hypnotherapeuten hebben een licentie als Registertherapeut (mijn licentie: registratienr. 13042). Om hun licentie te behouden dienen NBVH-erkende therapeuten jaarlijks te voldoen aan strenge bijscholingseisen. In tegenstelling tot hypnotiseurs en niet-erkende hypnotherapeuten, hebben Registertherapeuten een psychotherapeutische scholing. Als hypnotherapie vakkundig wordt toegepast, is hypnose geen doel op zich, maar een middel om tot effectieve psychotherapie te komen.

Wat zijn de kernwaarden van de NBVH?

De Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) zegt over haar kernwaarden:

Wij hechten aan kernwaarden, want dat maakt ons tot wie we zijn, individueel en collectief, als organisatie. Deze waarden gelden zowel naar onze cliënten als voor de wijze waarop wij als professional met elkaar omgaan binnen en buiten de NBVH.

Deze waarden zijn:

 • Aandacht
 • Gedrevenheid en bevlogenheid
 • Professionaliteit
 • Respect
 • Toegankelijkheid

Wat is de visie van de NBVH?

De Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) zegt over haar visie:

We streven naar een wereld waarin mensen zich beter gaan voelen door in contact te komen met hun onbewuste mechanismen. We geloven in hypnotherapie als methode en instrument bij psychosociale begeleiding. We stimuleren daarmee het zelf invloed hebben op deze mechanismen.

We geloven in hypnotherapie als methode en instrument bij psychosociale begeleiding. We stimuleren daarmee het zelf invloed hebben op deze mechanismen.

Hiervoor is een krachtige en inspirerende omgeving nodig van professionele hypnotherapeuten die dit uitdragen en realiseren.

Wat is de missie van de NBVH?

De Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) zegt over haar missie:

Onze missie is tweeledig:

 • belangenbehartiging van onze leden
 • kwalitatief goede hypnotherapie toegankelijk maken voor een ieder die daaraan behoefte heeft

Aan welke kwalificaties voldoet een hypnotherapeut van de NBVH?

De Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) zegt over de kwalificaties van haar hypnotherapeuten:

De leden van de NBVH hebben een beroepsopleiding op minimaal HBO niveau. Naast opleidingseisen stelt de NBVH eisen aan haar leden op het vlak van kennis, vaardigheden en cliëntgerichtheid. Alleen therapeuten die aan deze eisen voldoen worden als lid toegelaten. Jaarlijkse bijscholing en collegiale intervisie zijn voorwaarden om lid te kunnen blijven. Ieder lid ontvangt jaarlijks een vernieuwde licentie wanneer aan deze voorwaarden is voldaan. Kies je voor een door de NBVH geregistreerde therapeut, dan kies je voor begeleiding met een hoog kwaliteitsniveau. Een bij ons aangesloten hypnotherapeut is herkenbaar aan het muurschild van de NBVH en de licentie voor het betreffende kalenderjaar.

Welke ethische richtlijnen hanteert de NBVH?

De leden van de NBVH hebben bij toetreden tot de vereniging de NBVH Beroepscode ondertekend.

Doet de NBVH aan kwaliteitsbewaking?

De NBVH is in 2019 gestart met een cliëntenonderzoek. Bezien wordt het resultaat van de behandeling van de aangesloten hypnotherapeuten en de kwaliteit van hun praktijkvoering. Het onderzoek is in handen gegeven van het onderzoeksbureau Onderzoek & Praktijk dat ervaring heeft met deze hulpverlening en ruime ervaring met onderzoek onder cliënten. Volgend jaar maart verschijnt de rapportage over het kalenderjaar 2019.

Wat is het AVAR-kwaliteits-keurmerk?

AVAR (Algemeen Visitatie, Advies en Registratiebureau) is een landelijk werkende organisatie die kwaliteitsvisitaties (externe audit) verricht voor de zorgsector, met als doel inzicht te geven in de dienstverlening van zorgverleners en organisaties.

Praktijk Mental Balance van Dr. Fons de Vries te Amersfoort heeft het nieuwe AVAR-Keurmerk verkregen met de kwalificatie: ‘uitstekende praktijk’.

Wat is het verschil tussen een hypnotiseur en een hypnotherapeut?

Een hypnotiseur maakt gebruik van hypnose zonder ook maar enige therapeutische kennis. Een hypnotherapeut heeft een brede therapeutische beroepsopleiding gevolgd en geeft u inzicht in het hoe en waarom van een probleem door samen met u de kern van de problematiek op te sporen en op te lossen. Hypnotiseurs richten zich op de symptomen en niet op de oorzaken van de symptomen. Dit is een gevaarlijke aanpak, waarbij heel vaak symptoomverschuiving plaatsvind na enige tijd.

Wat is 1-sessie hypnose of power hypnose?

1-Sessie hypnose of power hypnose treft u aan bij hypnotiseurs, die u willen laten geloven dat ze u in één sessie van al uw problemen kunnen afhelpen. Het lijkt te mooi om waar te zijn en dat is het ook! Ze bedienen zich veelal van allerlei indrukwekkende (internationale) certificaten van ‘hypnotherapeuten’, uitgegeven door louche onderwijsinstellingen. Ze zouden ‘erkend’ zijn, alleen gelukkig niet door de Zorgverzekeraars; als ze echt iets in één sessie zouden kunnen, dan zou dat voor verzekeraars toch wel een mooie bezuiniging zijn t.o.v. gekwalificeerde hypnotherapeuten, die wel vergoed worden.
Power-hypnose werkt echt niet, is gevaarlijk voor uw gezondheid en slecht voor uw portemonnee.

Uw vraag staat er niet bij?

Als uw vraag er niet bijstaat neem dan gerust contact op. Ik heb niet altijd op iedere vraag direct een antwoord, maar domme of rare vragen ken ik niet. U kunt altijd vertrouwen op een discrete benadering en mijn beroepsgeheim.